انتصاب رییس دانشگاه علوم پزشکی تبریز به عنوان رییس ستاد اجرایی سی و هشتمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاهیان کشور

انتصاب رییس دانشگاه علوم پزشکی تبریز به عنوان رییس ستاد اجرایی سی و هشتمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاهیان کشور

رییس دانشگاه علوم پزشکی تبریز با حکم معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان رییس ستاد اجرایی سی و هشتمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاهیان کشورمنصوب شد.

توانمندی علمی اساتید دانشگاه علوم پزشکی تبریز منحصر بفرد است
تبریز در جشنواره پژوهش مطرح کرد:

توانمندی علمی اساتید دانشگاه علوم پزشکی تبریز منحصر بفرد است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز در بیست و دومین جشنواره پژوهش، فناوری و کارآفرینی دانشگاه علوم پزشکی تبریز توانمندی و ظرفیت علمی دانشمندان دانشگاه علوم پزشکی تبریز را در کشور مثال زدنی دانست.

فرهنگی

اخبار سیاسی